fbpx

MISSION HOSPITAL

โรงพยาบาลมิชชั่น

ที่ตั้ง

โรงพยาบาลมิชชั่นตั้งอยู่เลขที่ 430 ถนนพิษณุโลก แขวงมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300 โทรศัพท์ 0 2282 1100 โทรสาร 0 2281 1422

การดำเนินงาน

โรงพยาบาลมิชชั่นก่อตั้งขึ้นในปี 1937 จดทะเบียนเป็นโรงพยาบาลทั่วไปภายใต้มูลนิธิคริสเตียนเมดดิคอลของเซเว่นเดย์แอ็ดเวนตีสท์ (หนึ่งในเครือโรงพยาบาลของ Adventist ทั่วโลก) เปิดให้บริการมากว่า 81 ปี เป็นโรงพยาบาลขนาด150 เตียง ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและเฉพาะทาง ทั้งประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาล 24 ชั่วโมงทุกวัน โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทุกสาขา มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในด้านการวินิจฉัยและการบำบัดรักษาและการดูแลฉุกเฉิน

มาตรฐานบริการ

โรงพยาบาลมิชชั่นผ่านการรับรองมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) โดยสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในปี 2546 และผ่านการประเมินการรับรองมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน การได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพของโรงพยาบาล HA (Hospital Accreditation) แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานที่โรงพยาบาลมิชชั่นได้ทุ่มเทพัฒนาคุณภาพการบริการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องเพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ เป็นสถานบริการสุขภาพที่ทำหน้าที่ตามเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์ มีการพัฒนาทั้งองค์กรอย่างมีทิศทางและเป็นระบบ มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการบริหารองค์กรและวิชาการ มีกระบวนการเรียนรู้ การประเมิน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานในทางที่ดีขึ้น

โรงพยาบาลมิชชั่นได้พัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติ (Clinical Practice Guideline) โดยแพทย์ พยาบาล และหน่วยงานสหสาขาวิชาชีพที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญร่วมกัน เพื่อให้ทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการแพทย์ที่มีความก้าวหน้าตลอดเวลา อีกทั้งยังได้จัดทำธรรมนูญแพทย์ และสร้างองค์กรแพทย์ที่เน้นการทำงานแบบยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางโดยมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเอื้ออำนวยต่อสิทธิผู้ป่วยและการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีความเสี่ยงลดลง คุณภาพการดูแลรักษาที่ดี การพิทักษ์สิทธิและศักดิ์ศรีผู้ป่วย ได้รับการดูแลแบบองค์รวมครอบคลุมด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ มีอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ได้มาตรฐาน มีการตรวจสอบและเฝ้าระวังกระบวนการให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญ มีการค้นหาสาเหตุ หาทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ

Date

23 January 2015

Project

MISSION HOSPITAL

Categories

Corporate, Other
MISSION HOSPITAL